Zoeken
Zoekterm(en)

Zoeken
Parfum
Producten

Download algemene voorwaarden

1. Definities
2. Identiteit van de ondernemer
3. Algemene informatie
4. Aanbod en prijs
5. Bestelling en bevestiging van de transactie
6. Betaling
7. Levering
8. Producten die beschadigd zijn geleverd
9. Herroepingsrecht bij levering van producten
10. Aansprakelijkheid
11. Welke informatie verzamelen wij?
12. Intellectueel eigendom
13. Jurisdictie en toepasselijk recht


1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: werkdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Identiteit van de ondernemer
Le Bel Aujourd'hui
Z.A. Île Blaud
07800 BEAUCHASTEL
Tel. : +33 (0)4 75 85 64 80
Fax : +33 (0)4 75 62 41 73
Mail: verkoop@lebelaujourdhui.nl
Web: http://www.lebelaujourdhui.nl

Administratieve- en juridische gegevens:
Le Bel Aujourd'hui
SARL au capital de 10.000 €
RCS 482 843 885 Aubenas B 482 843 885
Siret 48284388500021 (Frans KvK nummer)
TVA Intracommunautaire n° FR 15 482843885 (Frans BTW nummer)
Verantwoordelijke voor de publicatie:
Patrick Duprat, Directeur Groot Aandeelhouder

Websitegegevens:
De website is gehost bij:
BiedMeer B.V.
Welbergweg 21
7556 PE Hengelo (Ov)
Nederland

3. Algemene Informatie
De hier genoemde voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van producten gepresenteerd op deze website. Ze worden op deze website aangeboden aan de consument op het moment van registratie van de bestelling en zijn tevens te vinden op een daarvoor bestemde pagina op de website.
Dienovereenkomstig, bij het plaatsen van een bestelling, accepteert de consument volledig en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Enige andere voorwaarde opgelegd door de consument zal, bij het ontbreken van een uitdrukkelijke acceptatie door de ondernemer, de ondernemer niet binden, ongeacht het moment dat deze bij de ondernemer onder de aandacht is gebracht.

4. Aanbod en prijs
Alle aanbiedingen op de website zijn alleen van toepassing op Nederland, België en Duitsland. De vermelde prijzen op deze website zijn in euro's inclusief BTW en verzendkosten. Deze kunnen wijzigen in de loop van het jaar, echter, reeds bestelde producten zullen worden geleverd tegen de prijzen die golden op het moment van de bestelling.
De producten blijven eigendom van de ondernemer tot de volledige betaling is ontvangen door de ondernemer.

5. Bestelling en bevestiging van de transactie
Wanneer de consument zijn bestelling bevestigt door te klikken op de "Definitief bestellen" knop, accepteert de consument volledig en zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden.
Na registratie van zijn bestelling zal een orderbevestiging hiervan worden verzonden naar het e-mailadres van de consument. Met deze bevestiging aanvaardt de ondernemer de bestelling van de consument en valideert de ondernemer de transactie.

De ondernemer behoudt zich echter het recht voor elke bestelling te annuleren van een consument met wie er een geschil is over een eerdere bestelling.

6. Betaling
Betalingen voor aankopen op de website kunnen door de consument uitsluitend worden voldaan in euro's en kunnen worden gedaan via overschrijving of met een creditcard of Paypal.

Betaling via overschrijving in Nederland: via iDEAL.

Betaling met creditcard: via een Paypal server.

Betaling via Paypal: via een Paypal server.

Betaling via overschrijving in België: via BanContact/MisterCash.

Betaling via overschrijving in Duitsland: via Sofort.

7. Levering
De producten worden geleverd vanuit de vestiging van de ondernemer in Beauchastel 07800 in Frankrijk en worden geleverd in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Groot Britannie, Ierland, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zwitserland.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
De bestelling van de consument zal met de post worden geleverd in een gemiddelde van 7 tot 8 dagen na ontvangst van zijn betaling.

In geval van overschrijding van de maximale leverdatum van 10 dagen, niet zijnde door overmacht, heeft de consument het recht om de bestelling voor de nog niet geleverde producten te annuleren, volgens de wettelijke geldende regels en zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.

8. Producten die beschadigd zijn geleverd
In het geval van een beschadigde levering heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in de staat zoals de consument deze ontvangen heeft, dus niet uitgepakt en in hun originele staat.
Voordat de consument het artikel retourneert, dient hij de ondernemer binnen 48 uur na ontvangst via e-mail op de hoogte te stellen van de beschadigde levering, met een toelichting om welk(e) product(en) het gaat, wat de schade is en inclusief foto's die de beschadiging weergeven.
De consument kan dit e-mailbericht sturen aan verkoop@lebelaujourdhui.nl.
De ondernemer neemt dan contact op met de consument om eventuele terugzending van de producten op kosten van de ondernemer te regelen. Daarnaast heeft de consument de volgende keuzes:
- De ondernemer stuurt de consument een nieuwe levering (voor zover het product nog beschikbaar is) of,
- de consument kan de bestelling annuleren.

In geval van annulering van de bestelling zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.

9. Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Om dit recht uit te kunnen oefenen dient de consument de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen. De consument kan zijn besluit aan de ondernemer kenbaar maken door het sturen van een brief, een fax of een e-mailbericht met vermelding van het ordernummer, zijn adresgegevens en zijn e-mailadres.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument.
De ondernemer zal het bedrag van de herroepen bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

10. Aansprakelijkheid
De ondernemer streeft ernaar om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website te waarborgen, echter hij behoudt zich het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te wijzigen danwel te corrigeren. Desondanks kan hij niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website en als gevolg daarvan, aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid voor alle materiële, immateriële of lichamelijke schade die voortkomt uit:
- slecht en/of onjuist gebruik van de producten door de consument;
- de wijze van gebruik van de producten door consument die in strijd is met de gangbare gewoonten en meegeleverde instructies;
- het verschil tussen getoonde foto's en beschrijvingen van getoonde producten en de werkelijke geleverde producten;
- overmacht of onvoorspelbare gebeurtenis;
- handelingen van derden die leiden tot een wijziging van de informatie op de website;
- de toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de website en/of krediet gegeven aan iemand op basis van informatie direct of indirect verkregen van de website.

11. Welke informatie verzamelen wij?
Als een consument de websites van ondernemer bezoekt worden er twee typen informatie verzameld:
- informatie die vrijwillig door de consument verstrekt wordt (naam, adres , woonplaats, etc.)
- statistische, niet-persoonlijke informatie verschaft door alle bezoekers van de website die als doel heeft om ondernemer inzicht te verschaffen over het aantal bezoeken van de website en haar elementen.

12. Intellectueel eigendom
In overeenstemming met de wetten inzake literaire en artistieke eigendomsrechten en andere soortgelijke rechten, zijn deze website en alle elementen, handelsmerken, industriële ontwerpen, logo's, afbeeldingen en andere materialen of (elektronische) bestanden, het exclusieve eigendom van de ondernemer of haar leveranciers, waarbij de laatsten alleen het recht hebben gegeven om deze te consulteren op deze website.

Reproductie en gebruik van deze website en alle elementen, handelsmerken, industriële ontwerpen, logo's, afbeeldingen en andere materialen of (elektronische) bestanden is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13. Jurisdictie en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en de overeenkomsten voortvloeiend uit deze website is uitsluitend het Franse recht van toepassing en in geval van geschil, zal deze aan een bevoegde Franse rechter voorgelegd worden.

 
Le Bel Aujourd'hui
Z.A. Île Blaud
07800 Beauchastel
Frankrijk
Telefoon: +33 (0)4 75 85 64 80
Fax : +33 (0)4 75 62 41 73
http://www.lebelaujourdhui.nl