Zoeken
Zoekterm(en)

Zoeken
Parfum
Producten

Download algemene voorwaarden

1. Definities
2. Identiteit van de ondernemer
3. Algemene informatie
4. Aanbod en prijs
5. Bestelling en bevestiging van de transactie
6. Betaling
7. Levering
8. Producten die beschadigd zijn geleverd
9. Herroepingsrecht bij levering van producten
10. Aansprakelijkheid
11. Welke informatie verzamelen wij?
12. Intellectueel eigendom
13. Jurisdictie en toepasselijk recht
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping


1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: werkdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Identiteit van de ondernemer
Le Bel Aujourd'hui
SARL ALBA
6A Allée des Pins
Z.A. L'île Blaud
07800 BEAUCHASTEL
Tel. : +33 (0)4 75 85 64 80
Fax : +33 (0)4 75 62 41 73
Mail: verkoop@lebelaujourdhui.nl
Web: http://www.lebelaujourdhui.nl

Administratieve- en juridische gegevens:
Le Bel Aujourd'hui
SARL au capital de 10.000 €
RCS 482 843 885 Aubenas B 482 843 885
Siret 48284388500021 (Frans KvK nummer)
TVA Intracommunautaire n° FR 15 482843885 (Frans BTW nummer)
Verantwoordelijke voor de publicatie:
Patrick Duprat, Directeur Groot Aandeelhouder

Websitegegevens:
De website is gehost bij:
CCV Shop
Diamantstraat 3
7556 PE Hengelo (Ov)
Nederland

3. Algemene Informatie
De hier genoemde voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van producten gepresenteerd op deze website. Ze worden op deze website aangeboden aan de consument op het moment van registratie van de bestelling en zijn tevens te vinden op een daarvoor bestemde pagina op de website.
Dienovereenkomstig, bij het plaatsen van een bestelling, accepteert de consument volledig en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Enige andere voorwaarde opgelegd door de consument zal, bij het ontbreken van een uitdrukkelijke acceptatie door de ondernemer, de ondernemer niet binden, ongeacht het moment dat deze bij de ondernemer onder de aandacht is gebracht.

4. Aanbod en prijs
Alle aanbiedingen op de website zijn alleen van toepassing op Nederland, België en Duitsland. De vermelde prijzen op deze website zijn in euro's inclusief BTW. Deze kunnen wijzigen in de loop van het jaar, echter, reeds bestelde producten zullen worden geleverd tegen de prijzen die golden op het moment van de bestelling.
De producten blijven eigendom van de ondernemer tot de volledige betaling is ontvangen door de ondernemer.

5. Bestelling en bevestiging van de transactie
Wanneer de consument zijn bestelling bevestigt door te klikken op de "Definitief bestellen" knop, accepteert de consument volledig en zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden.
Na registratie van zijn bestelling zal een orderbevestiging hiervan worden verzonden naar het e-mailadres van de consument. Met deze bevestiging aanvaardt de ondernemer de bestelling van de consument en valideert de ondernemer de transactie.

De ondernemer behoudt zich echter het recht voor elke bestelling te annuleren van een consument met wie er een geschil is over een eerdere bestelling.

6. Betaling
Betalingen voor aankopen op de website kunnen door de consument uitsluitend worden voldaan in euro's en kunnen worden gedaan via overschrijving of met een creditcard of Paypal.

Betaling via overschrijving in Nederland: via iDEAL.

Betaling met creditcard: via een Paypal server.

Betaling via Paypal: via een Paypal server.

Betaling via overschrijving in België: via BanContact/MisterCash.

Betaling via overschrijving in Duitsland: via Sofort.

7. Levering
De producten worden geleverd vanuit de vestiging van de ondernemer in Beauchastel 07800 in Frankrijk en worden geleverd in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zwitserland.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
De bestelling van de consument zal met de post worden geleverd in een gemiddelde van 7 tot 8 dagen na ontvangst van zijn betaling.

In geval van overschrijding van de maximale leverdatum van 10 dagen, niet zijnde door overmacht, heeft de consument het recht om de bestelling voor de nog niet geleverde producten te annuleren, volgens de wettelijke geldende regels en zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.

8. Producten die beschadigd zijn geleverd
In het geval van een beschadigde levering heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in de staat zoals de consument deze ontvangen heeft, dus niet uitgepakt en in hun originele staat.
Voordat de consument het artikel retourneert, dient hij de ondernemer binnen 48 uur na ontvangst via e-mail op de hoogte te stellen van de beschadigde levering, met een toelichting om welk(e) product(en) het gaat, wat de schade is en inclusief foto's die de beschadiging weergeven.
De consument kan dit e-mailbericht sturen aan verkoop@lebelaujourdhui.nl.
De ondernemer neemt dan contact op met de consument om eventuele terugzending van de producten op kosten van de ondernemer te regelen. Daarnaast heeft de consument de volgende keuzes:
- De ondernemer stuurt de consument een nieuwe levering (voor zover het product nog beschikbaar is) of,
- de consument kan de bestelling annuleren.

In geval van annulering van de bestelling zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.

9. Herroepingsrecht bij levering van producten
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar de consument is hiertoe niet verplicht.
De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via het contactformulier op de website van de ondernemer.
Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de ondernemer de consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping van de consument sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de consument om zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument.

Gevolgen van de herroeping
Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument de overeenkomst te herroepen, van de ondernemer terug. De ondernemer betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht .

De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan de ondernemer heeft medegedeeld, aan de ondernemer terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

10. Aansprakelijkheid
De ondernemer streeft ernaar om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website te waarborgen, echter hij behoudt zich het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te wijzigen danwel te corrigeren. Desondanks kan hij niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website en als gevolg daarvan, aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid voor alle materiële, immateriële of lichamelijke schade die voortkomt uit:
- slecht en/of onjuist gebruik van de producten door de consument;
- de wijze van gebruik van de producten door consument die in strijd is met de gangbare gewoonten en meegeleverde instructies;
- het verschil tussen getoonde foto's en beschrijvingen van getoonde producten en de werkelijke geleverde producten;
- overmacht of onvoorspelbare gebeurtenis;
- handelingen van derden die leiden tot een wijziging van de informatie op de website;
- de toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de website en/of krediet gegeven aan iemand op basis van informatie direct of indirect verkregen van de website.

11. Welke informatie verzamelen wij?
Als een consument de websites van ondernemer bezoekt worden er twee typen informatie verzameld:
- informatie die vrijwillig door de consument verstrekt wordt (naam, adres , woonplaats, etc.)
- statistische, niet-persoonlijke informatie verschaft door alle bezoekers van de website die als doel heeft om ondernemer inzicht te verschaffen over het aantal bezoeken van de website en haar elementen.

12. Intellectueel eigendom
In overeenstemming met de wetten inzake literaire en artistieke eigendomsrechten en andere soortgelijke rechten, zijn deze website en alle elementen, handelsmerken, industriële ontwerpen, logo's, afbeeldingen en andere materialen of (elektronische) bestanden, het exclusieve eigendom van de ondernemer of haar leveranciers, waarbij de laatsten alleen het recht hebben gegeven om deze te consulteren op deze website.

Reproductie en gebruik van deze website en alle elementen, handelsmerken, industriële ontwerpen, logo's, afbeeldingen en andere materialen of (elektronische) bestanden is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13. Jurisdictie en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en de overeenkomsten voortvloeiend uit deze website is uitsluitend het Franse recht van toepassing en in geval van geschil, zal deze aan een bevoegde Franse rechter voorgelegd worden.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Le Bel Aujourd'hui
6A Allée des Pins
Z.A. Île Blaud
07800 BEAUCHASTEL
Frankrijk
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 
herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 
Le Bel Aujourd'hui
SARL ALBA
6A Allée des Pins
Z.A. L’ile Blaud
07800 Beauchastel
Frankrijk
Telefoon: +33 (0)4 75 85 64 80
Fax : +33 (0)4 75 62 41 73
http://www.lebelaujourdhui.nl